มหาสฟิงซ์ยักษ์แห่งกีซ่าเจ้าแห่งทะเลทรายในอียิปต์

images (2)

  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  ง32101

ครูที่ปรึกษา อาจารย์ คเชนทร์  กองพิลา

 รายวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชา ประวัติศาสตร์สากล  รหัส วิชา ส32170

                          ครูที่ปรึกษาหัวข้อโครงงาน อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

        คำถามที่เกี่ยวกับโครงงาน

1.สฟิงซ์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

2.ประเพณีการนับถือสฟิงซ์มีอะไรบ้าง ?

3. ประเทศใดบ้างที่นับถือสฟิงซ์ ?

4. สฟิงซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด ?

5.ทำไมต้องให้ความสำคัญกับสฟิงซ์ เพราะเหตุใด?

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของสฟิงซ์

2. เพื่อศึกษาอารยธรรมอียิปต์

3. เพื่อศึกษาประวัติ 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบข้อมูลเรื่องสฟิงซ์ของอียีปต์

2. ได้ทราบข้อมูลอารยธรรมอียิปต์โบราณ

3. ได้ทราบถึงพีระมิดกีซ่าแห่งอียิปต์

 

การดำเนินงาน/โครงงาน

  •  เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
  •  ตั้งคำถามที่สงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
  •  สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  •  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
  •  รวมรวมข้อมูล
  •  เรียบเรียงและเขียนเนื้อหาใหม่โดยให้สอดคล้องกับเค้าโครงเดิม
  •  สรุป และ เผยแพร่โครงงาน
โฆษณา